English
cmc_main_correct
בקרה והינע
מכאניקה
אוטומציה
Mobile/OutDoor
כללי

דיסק

שולחנות מדויקים
שולחנות הנעה
Crossed Roller
במות מיסוב כדורי
במות רב ציריות
Slide Tables
שולחנות סובבים ידניים - אופטי
קופלונגים
מסילות לינאריות
מערכות XXY
צירים לינארים מדויקים - בורגים
ציר לינארי

קופלונגים/מצמדים - גמישים

FLEXIBLE DISK COUPLING

DISK
נתונים טכניים
מוצרים משלימים
צור קשר

קופלונוג - FLEXIABLE DISK COUPLING

לאתר היצרן